Mahalaga ang salita ng tao

Mahalaga ang salita ng tao. Ito’y nagsasalamin ng kanyang saloobin.

Bilang mga nilalang ng Dios, Siya dapat ang nilalaman ng ating kalooban.

Sa panahon ng COVID-19 at krisis, hindi nararapat na gamitin ang salita sa pagbibiro o PANLILINLANG.

Kung hindi ginagalang ng isang tao ang kanyang salita, paano igagalang ang kanyang pag-kilos o liderato?